<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></optgroup>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<code id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></code>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup><center id="ik6wq"></center>

Haberler ve ?ne ??kanlar

Oracle ve VMware, Hibrit Bulutunuzu Destekliyor

Büyüyen ortakl???m?z?n, tutarl? altyap? ve operasyonlarla buluta ge?i?inizi nas?l kolayla?t?raca??n? ??renin.

Oracle ve VMware Hakk?nda 

Kendi Kendini ?al??t?ran Veri Merkezinizi Project Magna ile Optimize Edin

vSAN kümelerinizin kendi kendini ayarlamas?n? ve sürekli optimizasyonunu test etmek i?in kaydolun.

Beta'ya Hemen Kaydolun 

Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

Daha Fazla Bilgi 

?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

BT ?nceli?iniz Ne? 

Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

BT ?nceli?iniz Ne?
Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

vSphere'i Deneyin

Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

Uygulamal? Laboratuvar 

NSX Data Center'? Deneyin

SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

Uygulamal? Laboratuvar 

Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

Daha Fazla Bilgi 

Workspace ONE'? Deneyin

Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

Uygulamal? Laboratuvar 

?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

Makaleyi Okuyun
美女黄片