<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup>
<optgroup id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></optgroup>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<code id="ik6wq"><small id="ik6wq"></small></code>
<center id="ik6wq"><wbr id="ik6wq"></wbr></center>
<center id="ik6wq"></center><optgroup id="ik6wq"></optgroup><center id="ik6wq"></center>

Allm?nt

L?s de h?r anv?ndningsvillkoren?(”Villkoren”) noggrant innan du anv?nder webbplatser som tillh?r VMware, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans?”VMware”). Genom att ansluta till, bl?ddra p? eller anv?nda dessa webbplatser tillst?r du att du har l?st, f?rst?tt och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att f?lja alla till?mpliga lagar och f?reskrifter, d?ribland amerikanska lagar och f?reskrifter om export och ?terexport. Vidarebefordran som bryter mot amerikanska exportlagar ?r f?rbjudet. Om du inte samtycker till dessa villkor har du inte r?tt att anv?nda dessa webbplatser. Dessa villkor reglerar ditt bruk av webbplatserna, allt inneh?ll (t.ex. text, data, information, program, grafik eller fotografier) som VMware kan g?ra tillg?ngligt p? webbplatserna (”materialen”) och alla tj?nster som VMware kan tillhandah?lla via webbplatserna (”tj?nsterna”). Webbplatserna, materialen och tj?nsterna kallas gemensamt i dessa villkor ”VMwares webbplatser”.

?

VMware f?rbeh?ller sig r?tten att ?ndra p? de h?r villkoren eller att ?ndra eller ta bort funktioner p? VMwares webbplatser. Ytterligare eller annorlunda villkor, f?ruts?ttningar och meddelanden kan g?lla specifika material, specifik information, specifika produkter, specifika program eller specifika tj?nster som erbjuds via VMwares webbplatser. Vi underr?ttar dig om st?rre ?ndringar av de h?r villkoren genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att publicera ett meddelande om ?ndringen p? VMwares webbplatser. Om vi g?r st?rre ?ndringar kan du avsluta det h?r avtalet inom 30 dagar efter det att vi skickat e-postmeddelandet till dig eller publicerat meddelandet. Om du forts?tter att anv?nda VMwares webbplatser efter ?ndringsdatumet betraktas det som att du accepterar de ?ndrade villkoren eller det ?ndrade avtalet (i till?mpliga fall). Ytterligare eller annorlunda villkor, f?ruts?ttningar och meddelanden kan g?lla specifika material, specifik information, specifika produkter, specifika program eller specifika tj?nster som erbjuds via VMwares webbplatser. Om n?gon konflikt upptr?der skall s?dana ytterligare eller annorlunda villkor, f?ruts?ttningar och meddelanden g?lla i st?llet f?r dessa villkor. Se det aktuella avtalet eller meddelandet.

?

Dessa villkor omfattar anv?ndningsvillkoren f?r gruppdeltagande och villkoren som framst?lls i anv?ndningsvillkoren f?r gruppdeltagande inf?rlivas h?r genom h?nvisning. Dessa villkor utg?r, tillsammans med eventuella andra villkor som du har samtyckt till n?r du har anv?nt vissa element p? VMwares webbplatser, det hela, exklusiva och slutgiltiga avtalet mellan dig och VMware och ers?tter alla tidigare avtal eller f?rhandlingar mellan dig och VMware. Dessa villkor och f?rh?llandet mellan dig och VMware underst?lls lagarna i Kalifornien som de till?mpas p? avtal som uppr?ttas, ing?s och genomf?rs helt i Kalifornien av bofasta i Kalifornien, oaktat din bostadsort. Alla r?ttstvister som uppkommer ur eller som ?r relaterade till dessa villkor eller ditt bruk av VMwares webbplatser skall v?ckas i de federala eller statliga domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, och du underst?ller dig h?rmed o?terkalleligen den exklusiva personliga jurisdiktionen hos dessa domstolar f?r detta ?ndam?l. Att VMware underl?ter att ut?va eller h?vda en r?tt eller best?mmelse i dessa villkor skall inte utg?ra en avst?endef?rklaring av en s?dan r?tt eller best?mmelse. Om n?gon best?mmelse i dessa villkor bed?ms vara ogiltig av en beh?rig domstol, samtycker du ?nd? till att domstolen b?r f?rs?ka f?rverkliga VMwares och dina intentioner s?som avspeglas av best?mmelsen, och att de ?vriga best?mmelserna i dessa villkor skall forts?tta att g?lla. Dessa villkor forts?tter att g?lla oavsett om du slutar att anv?nda VMwares webbplatser. Dessa villkor tolkas utan till?mpning av n?gon best?md tolkning i eller mot din eller VMwares fav?r. Dessa villkor och eventuella r?ttigheter och licenser som beviljas enligt dem, f?r inte ?verf?ras eller tilldelas av dig, men kan tilldelas av VMware utan begr?nsning.

Anv?ndning av program

I den m?n som VMware tillg?ngligg?r VMwares program och program med ?ppen k?llkod p? VMwares webbplatser (”program”), skyddas s?dana program av till?mplig upphovsr?tt, patentr?tt eller andra immateriella r?ttigheter som tillh?r antingen VMware eller licensgivaren av den ?ppna k?llkoden. All anv?ndning av programmen ?r underst?lld villkoren i det aktuella licensavtalet f?r slutanv?ndare eller?licensen f?r?den ?ppna k?llkoden.

?

Alla testversioner av program tillhandah?lls I BEFINTLIGT SKICK och ?r endast avsedda f?r utv?rdering och internt bruk. Du f?r inte anv?nda?testversioner av program f?r kommersiella ?ndam?l, utveckling eller produktion. Dessutom kan testversioner av program vara tidsbegr?nsat giltiga och kan sluta att fungera efter en viss tid.

Varum?rken

VMware f?rbeh?ller sig alla r?ttigheter till sina varum?rken, tj?nstem?rken och logotyper, vilka tillsammans med de?varum?rken, tj?nstem?rken och logotyper som tillh?r VMwares dotterbolag kallas?”VMwares m?rken”.

?

Ingen anst?lld hos eller annan representant f?r VMware har r?tt att ge tillst?nd att anv?nda VMwares m?rken eller att ge r?d om hur de anv?nds, s?vida de inte har f?tt tillst?nd till det genom ett formellt, skriftligt avtal. D?rf?r g?r det inte att lita p? eventuella l?ften eller andra utf?stelser om VMwares m?rken fr?n en anst?lld hos VMware som inte kan uppvisa ett formellt, skriftligt avtal.

?

VMwares m?rken ?r mycket v?rdefull immateriell egendom, och d?rf?r vidtar VMware alla n?dv?ndiga ?tg?rder f?r att skydda sig fr?n att deras v?rde minskas och bruk av tredje parts m?rken som ?r till f?rvillelse lika VMwares m?rken eller som sannolikt g?r att blanda ihop med VMwares m?rken.

?

Om ett formellt, skriftligt avtal licensierar ett eller flera av VMwares m?rken, och avtalet inte ger annan auktorisering, sker anv?ndningen enligt riktlinjerna som publiceras h?r:
http://www.wulu.site/brand/portal/guidelines.html.

?

VMware har inget att anm?rka mot att VMwares m?rken (andra ?n logotyperna) anv?nds f?r att referera specifikt till VMwares produkter. Men rena referenser eller nominativt till?ten anv?ndning m?ste ske i ren text. Fr?ga en advokat om r?d f?r att s?rskilja mellan referensbruk och bruk som g?r intr?ng.

?

I USA b?r VMwares registrerade m?rken alltid betecknas med symbolen ? medan VMwares oregistrerade m?rken b?r identifieras med beteckningen ?. VMwares m?rken m?ste anv?ndas som adjektiv och inte som substantiv eller verb.

L?nka till VMwares webbplatser

L?nkar till VMwares webbplatser (?ven interna sidor eller dotterbolags sidor p? en webbplats som ing?r bland VMwares webbplatser) m?ste godk?nnas skriftligen av VMware. Vi beviljar emellertid en begr?nsad r?tt, som dock g?r att ?terkalla, att skapa en hyperl?nk till webbplatsen med villkoret att webbplatsen d?r hyperl?nken finns:

?

?

1. ?inte anv?nder inneh?ll fr?n n?gon av VMwares webbplatser;
2.?inte anv?nder n?gon av VMwares logotyper;
3.?inte anv?nder inramningen fr?n n?gon av VMwares webbplatser;
4.?inte framst?ller en anknytning eller annat f?rh?llande till VMware p? ett missvisande s?tt;
5.?inte framst?ller en eventuell rekommendation fr?n VMware p? ett missvisande s?tt;
6.?inte inneh?ller inneh?ll som kan tolkas som olagligt, osmakligt, st?tande eller kontroversiellt?
7. omg?ende ?ndras s? att l?nken tas bort om VMware beg?r det.

?

Upphovsr?tt

D?r inte annat anges ?r inneh?llet p? VMwares webbplatser ?1998–2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Med ensamr?tt.

?

Inneh?llet p? VMwares webbplatser skyddas av amerikanska och utl?ndska upphovsr?ttsbest?mmelser. Du f?r inte kopiera eller distribuera n?gon del av VMwares webbplatser, f?rutom i den m?n det ?r n?dv?ndigt f?r att l?sa VMwares webbplatser.

?

Skicka eventuella fr?gor och kommentarer till VMware

L?nkar till externa webbplatser

L?nkar p? VMwares webbplatser till externa webbplatser publiceras enkom f?r din bekv?mlighets skull. Om du klickar p? en s?dan l?nk l?mnar du VMwares webbplatser. VMware rekommenderar inte och g?r inga utf?stelser om s?dana externa webbplatser, och VMware har inget ansvar f?r korrektheten eller tillf?rlitligheten hos n?gon information, n?gra data, n?gra ?sikter, n?gra r?d eller n?gra p?st?enden som g?rs p? dessa webbplatser. VMware r?der inte ?ver dessa webbplatser; inte heller har VMware n?got ansvar f?r inneh?llet p? n?gon extern webbplats, n?gra l?nkar som finns p? externa webbplatser eller n?gra ?ndringar eller uppdateringar av s?dana externa webbplatser.

Licens-/piratkopieringskontroll

VMware skyddar sin teknik minuti?st och till?ter andra att anv?nda den genom licensavtal. Att anv?nda eller distribuera VMwares program utan tillst?nd fr?n VMware utg?r piratkopiering. VMware distribuerar och s?ljer sina produkter genom ett n?tverk med distribut?rer och ?terf?rs?ljare i hela v?rlden. VMware distribuerar och s?ljer inte sina produkter genom obeh?riga kanaler s?som auktioner, peer to peer-n?tverk eller olagliga webbplatser som erbjuder nyckel- eller serienummergeneratorer. Om du funderar ?ver eller har skaffat dig tillg?ng till VMwares program p? n?got av dessa s?tt ?r det f?rmodligen piratkopierade program det ?r tal om. Kontakta VMware h?r om du beh?ver hj?lp med eget eller n?gon annans obeh?riga bruk av VMwares program.

?

VMware f?rst?r ?ven att vissa kunder kan ha sv?righeter med att hantera sina programlicenser. I dessa fall kan VMwares licenskontrollgrupp hj?lpa till genom att g? igenom distributionsuppgifter och st?mma av dem mot VMwares interna uppgifter. M?let med det h?r programmet ?r att utbilda VMwares kunder om villkoren f?r deras licenser fr?n VMware s? att de uppgifter om r?ttigheter att anv?nda programmen vi har st?mmer ?verens med hur de anv?nds. Kontakta VMwares licenskontrollgrupp om du har fr?gor om eller problem med nyttjandet p? ditt f?retag. Skriv till licensecompliance@vmware.com.

Gottg?relse

Du samtycker till att kompensera, f?rsvara och h?lla VMware, dess moderbolag, dotterbolag och andra partnerbolag (och deras respektive ledare, styrelse, anst?llda eller agenter) skadesl?sa i fr?ga om alla fordringar, skyldigheter, skador, f?rluster, kostnader, utgifter och avgifter (?ven rimliga advokatkostnader) som s?dana parter kan ?dra sig som ett resultat av eller som uppkommer ur ditt bruk (eller bruket av n?gon annan som anv?nder ditt konto, din dator eller ditt program) av VMwares webbplatser eller brott mot dessa villkor. Vi f?rbeh?ller oss ensamr?tten att handha svarom?l och handl?ggning i alla ?renden, som p? annat s?tt kan inneb?ra ers?ttningsskyldighet f?r dig, och i s?dana fall samtycker du till att samarbeta med VMwares f?rsvar av ett s?dant yrkande, och du f?r under inga omst?ndigheter samtycka till en uppg?relse som p?verkar VMware utan VMwares skriftliga tillst?nd.

Elektroniska meddelanden

N?r du bes?ker VMwares webbplatser eller skickar e-postmeddelanden till VMware kommunicerar du elektroniskt med VMware. Vi kan svara per e-post eller genom att publicera meddelanden p? VMwares webbplatser. Du samtycker till att alla s?dana meddelanden, yppanden och andra meddelanden som VMware ger dig p? elektronisk v?g uppfyller alla juridiska krav p? att s?dana meddelanden ska ske skriftligen.

R?ttigheter f?r amerikanska myndigheter

Alla VMwares produkter och publikationer ?r kommersiella. Programmen, publikationerna och programdokumentationen p? VMwares webbplatser utg?r ”kommersiella artiklar” enligt definitionen av termen i 48 C.F.R.§2.101 och best?r av ”kommersiella datorprogram” och ”dokumentation till kommersiella datorprogram” enligt definitionen av dessa termer i 48 C.F.R. §252.227–7014(a)(1) och 48 C.F.R. §252.227–7014(a)(5), samt enligt anv?ndningen i 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 och 48 C.F.R. §227.7202, i till?mpliga fall. Enligt 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227–7015, 48 C.F.R. §227.7202 till och med 227.7202–4, 48 C.F.R. §52.227-19 och (i till?mpliga fall) andra relevanta avsnitt av Code of Federal Regulations distribueras och licensieras VMwares publikationer, kommersiella datorprogram och dokumentation till kommersiella datorprogram till slutanv?ndare p? amerikanska myndigheter med bara de r?ttigheter som tilldelas alla andra slutanv?ndare, i enlighet med villkoren i licensavtalen som medf?ljer produkterna och programdokumentationen och villkoren h?ri.

Ansvarsfriskrivningar

Vi lovar eller garanterar inte att information p? VMwares webbplatser ?r korrekt, aktuell eller fullst?ndig, eller att VMwares webbplatser inte kan inneh?lla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. VMware tar inget ansvar (och friskriver sig uttryckligen fr?n ansvaret) f?r att uppdatera VMwares webbplatser s? att informationen ?r aktuell eller att se till att n?gon publicerad information ?r korrekt eller fullst?ndig. D?rf?r b?r du bekr?fta att all publicerad information ?r korrekt och fullst?ndig innan du fattar n?got beslut om n?gon tj?nst, produkt eller n?got annat som beskrivs p? VMwares webbplatser. VMware garanterar inte att n?got rapporterat problem kommer att l?sas av VMware, inte ens om VMware v?ljer att ge information med m?let att ?tg?rda ett problem.

?

ALL INFORMATION, ALLA PROGRAM, ALLA PRODUKTER OCH ALLA TJ?NSTER SOM TILLHANDAH?LLS P? VMWARES WEBBPLATSER TILLHANDAH?LLS ”I BEFINTLIGT SKICK”?OCH?”MED ALLA FEL” UTAN N?GRA GARANTIER AV N?GOT SLAG. VMWARE FR?NS?GER SIG UTTRYCKLIGEN OCH I DEN UTSTR?CKNING LAGEN MEDGER DET ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERF?RST?DDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA GARANTIER OCH UTF?STELSER, D?RIBLAND MEN UTAN BEGR?NSNINGAR GARANTIER OM S?LJBARHET, L?MPLIGHET F?R ETT VISST SYFTE, R?TT TILL OCH ICKE-INTR?NG I ?GANDE- OCH UPPHOVSR?TT, SAMT GARANTIER SOM UPPKOMMER GENOM HANDELSTRANSAKTIONER, BRUK ELLER AFF?RSSED. UTAN ATT BEGR?NSA DET GENERELLA I DET F?REG?ENDE GER VMWARE INGEN GARANTI OM ATT VMWARES WEBBPLATSER LEVER UPP TILL DINA KRAV ELLER ATT VMWARES WEBBPLATSER FUNGERAR UTAN AVBROTT, I TID, S?KERT ELLER UTAN FEL.

Ansvarsbegr?nsning

VWMARE HAR UNDER INGA OMST?NDIGHETER N?GOT ANSVAR F?R (A) N?GRA INDIREKTA SKADOR, S?RSKILDA SKADOR, F?LJDSKADOR, TILLF?LLIGA SKADOR ELLER SKADEST?ND ELLER (B) N?GRA SOM HELST SKADOR TILL ETT V?RDE SOM ?VERSTIGER 100 USD, D?RIBLAND MEN UTAN BEGR?NSNING SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM F?RLORADE VINSTER, INT?KTER ELLER BESPARINGAR, F?RLUST ELLER SKADA AV DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN SOM UPPST?R P? GRUND AV BRUKET ELLER OF?RM?GAN ATT G?RA BRUK AV VMWARES WEBBPLATSER ELLER N?GOT MATERIAL, N?GON INFORMATION, N?GRA PRODUKTER ELLER N?GRA TJ?NSTER SOM ERBJUDS P? ELLER GENOM DESSA WEBBPLATSER, OAVSETT OM S?DANA SKADOR GRUNDAS P? GARANTIER, AVTAL, ?TALBARA HANDLINGAR, LAGAR ELLER N?GON ANNAN JURIDISK TEORI OCH INTE ENS OM VMWARE HAR GJORTS UPPM?RKSAM P? (ELLER BORDE HA K?NT TILL) ATT S?DANA SKADOR VAR M?JLIGA.

Undantag och begr?nsningar

?

I vissa jurisdiktioner ?r det inte till?tet att undanta vissa garantier eller att begr?nsa eller exkludera ansvaret f?r vissa skador. D?rf?r kanske vissa av ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegr?nsningarna ovan inte g?ller dig. I den m?n VMware enligt lagen inte kan friskriva sig fr?n ansvar f?r en underf?rst?dd garanti eller begr?nsa sitt ansvar, skall omfattningen och varaktigheten f?r en s?dan garanti och omfattningen av VMwares ansvar vara den minsta m?jliga som ?r till?ten enligt en s?dan till?mplig lag.

?

Integritetspolicy?

Exportkontrollpolicy?

Licensavtal f?r slutanv?ndare?

Anv?ndningsvillkor f?r gruppdeltagande?

美女黄片